INTEGRITETSPOLICY

För Bygdsam Anundsjö Ek förening är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av skydd och vill därför med denna integritetspolicy beskriva hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Bygdsam Anundsjö Ek förening säkerställer som personuppgiftsansvarig att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt Lag om betaltjänster (2010:751). I fall där tredje part hanterar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras deras behandling alltid av biträdesavtal där vi anger reglerna för behandling.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter Bygdsam Anundsjö Ek förening behandlar och samlar in om dig i egenskap av kund, leverantör eller kursdeltagare, som besökare på webbplats eller användare av tjänster kan vara:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

 • Kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-post

 • Företagstillhörighet

 • Betalningsuppgifter som bank-, postgiro, kontonummer eller annan kontoinformation

 • IP-adress, hårvaruidentifikation och information om din användning av webbplats, produkter eller tjänster

 • Uppgifter om tidigare uppdrag och köp

 • Bilder och filmer på sociala medier

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja avtal, tillhandahålla tjänster, produkter och service du efter frågar från oss eller redan använder hos oss. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor för marknadsföring, vid adressuppdatering och kreditprövning.

Beroende på vilken produkt, tjänst eller funktion du efterfrågar kan vi behandla dina personuppgifter för följande laglig grund och ändamål:

 • Leverans av produkt/tjänst

När du beställer en tjänst eller köper en produkt på vår web-shop behöver vi rätt information om dig. Personuppgifter behandlas för identifiering och för att kunna skicka en bekräftelse till dig samt för att kunna leverera och fakturera tjänsten/produkten du har beställt på ett säkert sätt. Personuppgifter behandlas då enligt rättslig förpliktelse som laglig grund.

 • Licensiering av produkt

Dina personuppgifter kan även behandlas vid registrering av licenser och för leverans av programvaror. Dessa uppgifter behandlas då enligt avtal som laglig grund.

 • Kundservice och support

För att kunna ge dig som kund hos oss en personlig och snabb service behöver vi registrera och administrera dina personuppgifter i ärende,- och bokföringssystem. All behandling sker enligt avtal som laglig grund.

 • Utbildning

När du beställer en utbildning på vår web-shop behöver vi rätt information om dig. Personuppgifter behandlas för identifiering och för att kunna skicka en bekräftelse till dig samt för att kunna leverera och fakturera utbildningen du har beställt på ett säkert sätt. Behandling sker då enligt rättslig förpliktelse som laglig grund. Men vi kan även vid ditt deltagande på våra utbildningar publicera bilder och filmer från utbildningstillfällen på sociala medier.

 • Användning av vårawebbplatser/tjänster

Vid din användning och registrering i formulär på vår webbplats samlas informationen i våra system med ditt samtycke som laglig grund. Men även när du surfar vår webbplats kan vi automatiskt hämta information om dina besök, din användning av den samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Du kan alltid invända mot behandling och själv justera din webbläsare för att förhindra lagring av cookies.

 • Nyhetsbrev

Vi vill gärna informera om vad vi eller våra samarbetspartners erbjuder, vad som är på gång hos oss eller bjuda in dig till våra evenemang. Detta kan ske via t ex nyhetsbrev till din e-post och behandlingen sker med ditt samtycke som laglig grund. Har du invändningar mot direkt marknadsföring kan du när som helst välja att avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på ”Avregistrera mig” i sidfoten som finns i alla nyhetsbrev eller kontakta oss via mail anundsjo@bygdsam.org

 • Undersökningar

Vi genomför ibland undersökningar för att ta reda på vad du tycker om oss, vilket främst sker genom e-postutskick och den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning. Men du kan när som helst välja att avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på ”Avregistrera mig” i sidfoten som finns i alla utskick om undersökningar eller kontakta oss via mail anundsjo@bygdsam.org

 • Mail

Om du kontaktar oss via mail eller skickar information till oss på annat sätt lagras den informationen hos oss, men vi flyttar alltid viktiga eller känsliga uppgifter till andra system och gallrar regelbundet våra mailarkiv. All behandling av personuppgifter via mail sker enligt ovan nämnda lagliga grunder eller enligt överenskommelse med dig som registrerad.

 • Ansökan om tjänst

  Vi administrerar även handlingar i form av CV, personligt brev och referenser vid ansökan om tjänster. Efter tillsatt tjänst kommer alla handlingar raderas inom 30 dagar om det inte finns intresse av att behålla ansökningshandlingar för framtida tjänster. Det skickas då alltid en förfrågan om samtycke till dig som sökande för fortsatt lagring av handlingar.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Bygdsam Anundsjö Ek förening har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen inom det IT-tekniska området.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du delger Bygdsam Anundsjö Ek förening delas inom bolaget och kan delas till tredje part, men det sker endast i syfte att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, för bokföringsändamål eller vid andra lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utan för Bygdsam Anundsjö Ek förening.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade om det inte finns lagkrav att lagra uppgifter. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick eller för invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om Bygdsam Ek föreningshantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Bygdsam Anundsjö Ek förening, Kubbe 152 89593 Bredbyn, Sverige eller via epost, anundsjo@bygdsam.org

Om du tror att Bygdsam Anundsjö Ek förening inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

LÄNKAR

Webbplatsen www.alskaanundsjo.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för personuppgiftsbehandlingen, sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra de enklare för våra besökare att hitta mer information om specifik aområden.

ÖVERFÖRANDE AV INFORMATION FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET (EES)

Din information kan överföras och lagras utanför EES under vissa omständigheter. Till exempel kommer vi att överföra din information i det osannolika fallet att vi är skyldiga att följa lagliga skyldigheter som vi är föremål för. I så fall kommer vi att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder och skydd finns på plats.

 • Server logginformation / Webbläsarens kontaktformulär information

Information som samlas in när du besöker vår webbplats överförs utanför EES och lagras på servrarna från vårt tredjepartsföretag, Squarespace, i USA. Vi är beroende av Privacy Shield som den rättsliga grunden för överföringen, eftersom Squarespace är Privacy Shield-certifierat. Du kan komma åt Squarespaces egen integritetspolicy på egen hemsida.

KONTAKT

Om du har frågor om eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss.

Bygdsam Anundsjö Ek förening
Kubbe 152
895 93 Bredbyn

Telefon: 070-534 44 99
E-post: anundsjo@bygdsam.org